Przeskocz do treści

Słowniczek terminów budowlanych

Materiałoznawstwo

Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości. Dla materiałów budowlanych zwykle podawana w kg/m3.

MPa; klasa wytrzymałości – określony w megapaskalach współczynnik wytrzymałości danego materiału na ciśnienie (naprężenie). W przypadku materiałów konstrukcyjnych im wyższy współczynnik tym lepiej. Może dotyczyć odporności materiału na rozciąganie (ważne dla śrub), jak i ściskanie. O ile wyraźnienie nie wskażę inaczej, stosując oznaczenie MPa lub klasa wytrzymałości, piszę o odporności na ściskanie.

Akumulacyjność cieplna – zdolność do magazynowania (akumulowania) ciepła i oddawania go w momencie, gdy otoczenie (pomieszczenie) się wychładza.

U; współczynnik przenikania ciepła – podawany w W/m²K (wat, metr kwadratowy, kelwin), umożliwia obliczanie przenikania ciepła przez przegrodę, w praktyce chodzi o stratę ciepła.

λ (lambda); przewodnictwo cieplne – zdolność substancji do przewodzenia ciepła. Im niższy współczynnik tym izolacja jest skuteczniejsza. Współczynnik zależny od różnicy temperatur!

Mrozoodporność – odporność materiału nasyconego wodą na niszczące działanie zamarzającej wody znajdującej się wewnątrz wyrobu, poddawanego cyklicznemu zamrażaniu i odmrażaniu.

Nasiąkliwość – zdolność do wchłaniania wody przez dany materiał, maksymalne nasycenie wodą materiału.

Paroprzepuszczalność przegrody – niezbyt precyzyjny parametr opisujący dyfuzję i/lub efuzję pary wodnej w przegrodzie.

Akustyka

Izolacyjność akustycznaZdolność przegrody do tłumienia dźwięków. Sam dźwięk jest wrażeniem słuchowym, choć zależy przede wszystkim od ciśnienia akustycznego i jego częstotliwości. Głośność jak i izolacyjność akustyczna jest podawana zwykle w decybelach.

Infradźwięki – fale dźwiękowe, o dużej długości, w zakresie przenoszenia od 1 do 20 Hz (wg norm) lub od 2 do 16 Hz (literatura). Umownie są to dźwięki poniżej progu słyszalności.

Ultradźwięki – fale dźwiękowe, o małej długości, w zakresie przenoszenia od 20 Hz do 1GHz. Przyjmuje się, że są niesłyszalne dla człowieka.

Rw ; ważony współczynnik tłumienia hałasu – podawany w decybelach współczynnik dźwiękoszczelności przegrody.

C – wskaźnik korekcyjny dla Rw, dla dźwięków o wysokiej tonacji, np. ruchu lotniczego. Często podawany w postaci: RA1= Rw + C

Ctr – wskaźnik korekcyjny dla Rw, dla dźwięków o niskiej tonacji, np. ruchu ulicznego. Często podawany w postaci: RA2 = Rw + Ctr